Потребител:
Парола:
Регистрация | Забравена парола
Запомни моята идентификация
Конституционната реформа може да опре до Велико народно събрание
Добави мнение   Мнения:2 1
beagle
23 Сеп 2015 20:57
Мнения: 20,732
От: Bulgaria
След като едва сега сещат това, голяма част от днешните ни политици не заслужават да движат - карат в статуквото ...
Pacem
24 Сеп 2015 11:43
Мнения: 873
От: Bulgaria
Този орган, подхвърлен ни като идея от любителите на футбола, заслужава само негативни адмирации. При това, има още един огра, за който няма място нито в законодателната, нито в съдебната нито в изпълнителната власт-Конституционният съд.Що за хамави постановки приеха тогава през 1991 г.?! Дълбоко сме убедени, че този огран е редното да се нарича КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ. За сведение, в р азличните страни този орган има различни имена,което говори за липса на единно схващане за неговата същност и роля. Ето примерен проект за нов орган: Глава десета
КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ

Член 1
(1) Конституционният Форум се състои от 12 медиатори, избрани от Учредителното Народно Събрание съобразно с условията в закон.
(2) Конституционният Форум може да бъде подпомаган в соята дейност от 12 помощник-медиатори избрани при равен брой от общите събрания на съдиите от Върховния Касационен Трибунал или от Върховния Административен Трибунал.
(3) Медиаторите в Конституционния Форум имат пълномощия за един мандат от 12 години. Те не могат да бъдат избирани повторно.
(4)Конституционният Форум заседава в пълен състав, когато действа като коректив на законодателната дейност. Електоралният му състав включва пет медиатори подпомагани от седем помощник-съдии от ВКТ или от ВАТ. Дисциплинарният му състав включва седем медиатори подпомагани от пет помощник – съдии от ВКТ или от ВАТ.
(5) Електоралният му състав заседава в случаите на оспорване на избора за УНС, за Президент или за Вицепрезидент.
(6) Дисциплинарният му състав заседава в случаите на престъпления или дисциплинарни провинения на съдии, прокурори и следователи от всички съдилища.
(7) За медиатор в Конституционния Форум може да бъде избран всеки, завършил специалност „Право”, притежаващ високи професионални и нравствени качества при минимален трудов, осигурителен и юридически стаж от петнадесет години.
(8) Медиаторите от Конституционния Форум избират един измежду тях в качеството на Председател с тайно гласуване за срок от четири години.
(9) Положението на член на Конституционния Форум е несъвместимо с представителни пълномощия, със заемане на републиканска или обществена длъжност, с членство в политическа организация или в синдикат, както и с упражняването на свободна, стопанска или друга платена професионална дейност.
(10) Членовете на Конституционния Форум се ползват с имунитета на народен представител. В случаите на извършено престъпление, провинилия се медиатор отговаря наказателно пред ВКТ, заседаващ в
12-членен състав, като обвинението се поддържа от Главния Прокурор.

Член 2
(1) Мандатът на медиатор в Конституционния Форум се прекратява при:
1. - изтичане на мандата му;
2. -подаване на оставка пред Конституционния Форум;
3. -влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. -фактическа невъзможност да изпълнява пълномощията си повече от една година;
5. -несъвместимост с длъжности или с дейности;
6. -смърт.
(2) Конституционният Форум има правото при тайно гласуване и мнозинство две трети от всички медиатори да снема имунитет или да установява фактическата невъзможност на медиатор или помощник-медиатор да изпълнява пълномощията си.
(3) В едномесечен срок от прекратяването на мандата на медиатор от Конституционния Форум, неговото място се заема от друг медиатор, избран от заседаващия състав на УНС.

Член 3
(1) Конституционният Форум има пълномощия да:
1.- дава задължителни за прилагане тълкувания на Конституцията и на законите след мотивирано Искане;
2.–се произнася по искане за установяване на противоконституционност на законите или на другите актове на Учредителното Народно Събрание или на неговите състави, както и на актовете на Президента или Вицепрезидента;
3.- решава спорове за компетентност между УНС и Републиканския Съвет;между Републиканския Съвет и Президента или вицепрезидента; както и спорове между органите на местното самоуправление и всичките републикански органи;
4. – се произнася относно съответствието с Конституцията на сключените от Република България международни договори преди ратификацията им, както и за съответствието с Конституцията след ратификацията, а така също и когато ратификационен закон противоречи на общопризнатите норми на международното право.
5. – се произнася по спорове за конституционността на политическите организации, а така също при спорове, породени от отказ на регистрация на неправителствена организация поради неконституционност;
6. – се произнася по поддържано от Главния Прокурор обвинение срещу Президента или Вицепрезидента.
(2) Отнемане или добавяне със закон на пълномощия за Конституционния Форум не се допуска, освен с Решение на УНС в случаите на крайна необходимост, извънредно положение или война.

Член 4
(1) Конституционният Форум образува конституционно дело по Искане за произнасяне, депозирано в писмен вид въз основа на инициатива на една пета от състав на УНС, от Президента, от Републиканския Съвет, от Върховния Касационен Трибунал, от Върховния Административен Трибунал и от Главния прокурор. Спорове за компетентност могат да се бъдат повдигани от общинските съвети във връзка с правата или задълженията им по закон.
(2) Когато установи несъответствие или противоречие между закон и Конституцията, Върховният Касационен Трибунал или Върховният Административен Трибунал спира процедурата по конкретното дело и внася Искане в Конституционния Форум.
(3) Омбудсманът може да сезира Конституционния Форум с Искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права или свободи на гражданите или на неправителствените организации.

Член 5
(1) Конституционният Форум приема решения с обикновеното мнозинство на всички негови медиатори в срок до шест месеца от постъпване на някакво Искане.
(2) Председателят на Конституционния Форум разпорежда обнародване в "Републикански Вестник" на всяко Решение не по-късно от 2 дни след гласуването. Обнародваното Решение влиза в сила веднага, след което акта, обявен за противоконституционен, не може да бъде повече прилаган.
(3) Част от закон, която не е обявена за противоконституционна, запазва действието си.
(4) Конституционният Форум може сам да се сезира в случаите на
необходимост от защита на обществени интереси.
(5) Конституционният Форум приема решенията си мотивирано, като особените становища на гласувалите против се публикуват в неговото специално печатно или електронно издание.
(6) Конституционният Форум е длъжен да уеднаквява своята практика чрез обзорна мотивировка от конкретни свои решения, без да допуска противоречия; може сам да отмени свое Решение, ако счете, че то е загубило значение или че е била допусната медиаторно-съдебна грешка.
(7) Решенията на Конституционния Форум се обнародват в електронен вариант чрез информационна програма и не могат да бъдат преотстъпвани за публикуване другаде.

Член 6
(1)Организацията и реда в дейността на Конституционния Форум се уреждат със закон.
(2) Конституционният Форум притежава собствен печат с който подпечатва Решенията си.

Член 7
(1)Решенията на Конституционния Форум имат висша юридическа сила, задължителна за всички републикански органи, политически и неправителствени организации, институции, граждани и стопански правосубекти.
(2) Неговите Решения имат действие за напред.Никой не може да се позовава на ретроактивното им действие.
(3) Изключение от горното правило се допуска само при избори.

Член 8
Резиденция „Арбанаси” е постоянното седалище на Конституционния Форум.
Този нов орган трябва да изпълнява също така дисциплинарен контрол върху дейността на съдиите и прокурорите, а по време на избори- и като орган, уреждащ изборите, нещо като сегашната ЦИК, където се хвърлят много пари за постоянно действащ орган?!
Добави мнение   Мнения:2 1