Потребител:
Парола:
Регистрация | Забравена парола
Запомни моята идентификация
БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД
Отиди на страница:
Добави мнение   Мнения:1361 Предишна Страница 2 от 68 1 2 3 4 Следваща »
Engels
30 Яну 2014 13:53
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Европейската гражданска инициатива правителствата в страните от Европейския съюз да плащат на всеки данъкоплатец определена сума пари като безусловен базов доход е на път да се провали.

Инициаторите на петицията няма да успеят да съберат изискваните от еврокомисията един милион подписа - условие, подписката им да завърши със задължително изслушване и обсъждане на идеята в Европейския парламент.

Макар 34 европейски депутати да подкрепят това предложение у нас с популяризирането на проекта се занимава една малка фондация.

Цветелина Каляшева и Прем Саджив от фондация Синята птица агитират колкото се може повече българи да се запознаят с идеята за безусловен базов доход. А тя е- Независимо от възрастта, работите или не, да получавате от правителствата гарантирана малка сума пари с която да си покривате минималните разноски като комунални сметки и за храна и дрехи.

„От 2014 до 2020 г. в ЕС ще има страшно много програми за разработване на нов социален модел. самата Европа е разбрала, че нещата не вървят както трябва в социален план. Не става въпрос да се раздават пари още сега, а де се направят проучвания и анализи”, каза Саджив.

„До този момент в България политически интерес към темата няма. Изцяло се подкрепя от граждани , от сдружения за защита на човешки права, от творчески съюзи, КНСБ също подкрепят идеята”, посочи Цветелина Каляшева.

Подписката изтича на 13 януари. До момента са събрани едва половината от един милион подписа на европейски граждани. У нас подписката е подкрепена от по-малко от 3 хиляди души.

Независимите икономисти обаче смятат, че тази идея е утопична. Включително защото много хора биха предпочели да получават нисък доход даром.

„Тази идея е безумна. За някои хора може да изглежда примамливо да си разделят едни пари, но тези пари трябва да дойдат отнякъде. Значи държавата трябва първо да ги събере, след това да ги раздаде. Раздаването на пари на калпак ще дръпне цените нагоре”, коментира Зорница Славова.

34 евро депутати подкрепят идеята. Нито един български представител в европарламента обаче не застава зад нея.

Engels
30 Яну 2014 14:04
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Познаването на индивидуалните човешки права е важно, както за самите Вас, така и за околните. Въпреки, че Декларацията сама по себе си не е договор, тя изрично дефинира значението на думите „основни свободи“ и „човешки права“, които се намират в Хартата на Обединените нации, която е задължителна за всички държави-членки. Именно затова, Всеобщата декларация е основен документ на ООН. Също така, много международни адвокати смятат, че Декларацията е част от международното прецедентно право и че е мощен инструмент при извършване на дипломатически и морален натиск върху правителства, които нарушават който и да е член на Декларацията. Всеобщата декларация допълва Устава на ООН. Тя вече е съставна част на обичайното международно право.
Член 3 от Декларацията:
Bсеки има право на живот, свобода и лична сигурност.
Именно от този текст произтича правото ни на безусловен базов доход (ББД). Без базов доход, никой не може да оцелее или да бъде свободен в днешното общество. От друга страна ББД е финансово постижим с преразпределение през бюджета. Щом гарантирането правата на човека е държавна функция, то съвсем естествено е да се прилага съответното преразпределение през бюджета с оглед изпълнение на ангажиментите на всяка държава към нейните граждани и резидентите от други държави.
Има различни варианти за постигане на преразпределението, но аз бих предложил на вниманието Ви един модел, който залага на плащане на единни ставки от всички и получаването на еднакъв данъчен кредит от всички, равен на социалния минимум по текущи цени, определен с приемането на закона за държавния бюджет. Този данъчен кредит от бюджета към всеки един гражданин наричаме безусловен базов доход (ББД). Премахваме всички видове осигуровки, данъците върху доходите на физическите лица, данъците върху даренията, данъците върху наследството, корпоративния данък и данък върху дивидента. Предлагам Ви данъчна система, основана главно на косвени данъци – данък върху добавената стойност (ДДС) с единна ставка за всички стоки и услуги, акцизи съобразени с държавната политика за стимулиране на здравословен и природосъобразен начин на живот и използване на възобновяеми енергийни източници, които да се начисляват последващо като при вътрешно общностните доставки (ВОД) на ЕС. Например при сделка за стока или услуга между две регистрирани по ЗДДС лица се осъществява с начисляване на 0% ДДС, като задължението за начисляване на ДДС в пълен размер и неговото внасяне при последваща сделка с нерегистрирано лице, липси и/или погиване на стоката, незавършеното производство, материала или актива е на регистрираното по ЗДДС лице купувач. С оглед минимизирането на риска за бюджета е задължително стоките на склад, незавършеното производство, материалите и другите активи да бъдат застраховани на стойност, включваща стойността на актива и пълния размер на ДДС. Когато сделката е между регистрирано по ЗДДС лице продавач и нерегистрирано лице купувач (търговец продава на краен клиент физическо лице или юридическо лице с нестопанска цел), ДДС се начислява в пълен размер и се внася в бюджета от регистрираното лице продавач. Когато имаме налице износ или вътрешно общностна доставка към друга страна членка на ЕС се начислява 0% ДДС и акцизи. Допустимо е прилагането на частичен данъчен кредит (50%) за определени активи на търговците, които служат и за представителни или лични нужди на управителите и/или собствениците. С оглед намаляване на корупционните практики следва да се прилага правилото 50/50 (петдесет на петдесет). Който желае пълен данъчен кредит за такива активи, следва да докаже ползването им за облагаеми по ЗДДС доставки.
В допълнение предлагам прилагането на символичен имуществен данък (до 1% на годишна база), който облага физическите лица за притежаваната от тях недживима собственост и моторни превозни средства (МПС), оценени по пазарна стойност или данъчна оценка, а юридическите лица се облагат върху размера на капитала по баланс към края на всяка година. Ставката е плоска, т.е. данъчното задължение е пропорционално на размера на капитала или имуществото. По този начин износителите и офшорните инвеститори, който не дължат ДДС и акцизи при осъществяване на своята дейност, доколкото не извършват доставки на територията на страната, ще дадат своята лепта за това, че използват юрисдикцията България за своята дейност.
Системата ББД по изложения от мене модел функционира стабилно поради няколко предпоставки:
1. Всеки гражданин навършил пълнолетие получава кредитна карта от БНБ в лева с кредитен лимит в размер на социалния минимум по текущи цени, определен със закона за държавния бюджет. Кредитните лимити на ненавършилите пълнолетие деца се добавят към кредитния лимит на единия родител по споразумение или към този на настойника/попечителя в останалите случи.
2. Всеки държател на кредитната карта ББД може да извършва с нея разплащания в лева само на територията на България в следните случаи: плащане на публични задължения и облагаеми по ЗДДС доставки на стоки и услуги.
3. В началото на всеки месец БНБ осъществява разплащането от бюджета към картодържателите, съответно към търговците и обратно към бюджета във връзка с осъществените транзакции през предходния месец. Всяка транзакция прави резервация на съответната брутна сума в рамките на кредитния лимит. Бюджетът погасява дебитните салда по картите на картодържателите до размера на кредитния лимит за сметка на данъчен кредит в размер на социалния минимум по текущи цени, определен със закона за държавния бюджет, който наричаме безусловен базов доход (ББД). ББД не се натрупва и наследява, а от друга страна е своеобразен дивидент от държавата.
4. Разчетите за размера на ДДС, акцизи и имуществени данъци следва да осигурят буфери за системата на базата на съответните прогнози за доставките, консумацията за лични нужди и приходите от данъци. Допустима е краткосрочна експозиция (кредитиране) на БНБ към бюджета при риск за системата ББД, която следва да се възстанови на БНБ от следващия бюджет при съответна корекция на ставките на данъците и правилата за тяхното прилагане, с реализиране на съответните икономии от държавните разходи или с цената на външен заем.
А ето и един конкретен пример за разчети за бюджета на България:
За да сметнем коректно, трябва да направим прогноза за БВП при условията на ББД за всеки гражданин, т.е. колко стоки и услуги допълнително ще трябва да се доставят от местно производство и/или от внос, да се сметне ДДС, акцизи и имуществен данък, да се отчетат държавните разходи при съкращение на администрацията примерно на 1/3 от сегашния брой и въвеждането на електронно правителство и т.н. Водещото са новите принципи – приходите трябва да покрият освен държавните разходи и ББД в брутен размер. БНБ следва да си върне суверенитета по отношение на паричната политика и да преминем към плаващ курс на лева, за да имаме и втори инструмент освен данъчната политика за стимулиране на местното производство в лицето на паричната политика и достигане на леко положително търговско салдо.
500 лева са ориентировъчната нетна сума на социалният минимум в България днес - без ДДС и други данъци на база човек в двучленно домакинство!!! Само от вдигането на ставката ДДС от 20% на 200% сегашните 7.88 милиарда лева ДДС, заложени в бюджет 2013, стават 78.8 милиарда лева. Като доставим стоки и услуги за базови пакет на 7 милиона жители, то икономиката ни става в пъти по-голяма! Тогава имаме допълнително ДДС. Върху 500 лева месечен нетен ББД, ДДС при 200% ставка е 84 милиарда, но трябва да се отчете частичното припокриване на сегашната икономика и новата във връзка с базовия пакет и тогава ще получим вярната цифра за ДДС. При нашите сегашни разчети имаме следния бюджет - приходите са около 162.8 милиарда от ДДС, акцизи и имуществени данъци, разходи за ББД 1500 (500 лева нето и 200% ДДС още 1000) лева месечно - 126 милиарда и остават за държавни разходи около 36,8 милиарда лева. По-прецизни сметки са по силите на МФ. Все пак да отбележим, че при нашите разчети не са отчетени приходите от акцизи, имуществени данъци, мита, такси и други приходи, които са резерв за системата ББД и държавните разходи.

От Тони Баждаров, гражданин на България и ЕС

Engels
30 Яну 2014 14:07
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Тони Баждаров е предприемач с 22-годишен опит в търговията. Бизнес интересите му основно са насочени към производството на детски играчки и пeлети, като клиентите му са изцяло чужди компании, опериращи на пазарите в Европа и света. Има натрупан опит и в сферата на медиите, бидейки за известен период през миналото десетилетие част от управата на кабелна телевизия. Бивш общински съветник в Пазарджик в периода 2003-2007 г.

Баждаров е един от най-яростните защитници в социалните медии на въвеждането на безусловен базов доход (ББД). Разговаряхме с него относно концепцията, възможностите, които тя предоставя и доколко е идеите му са приложими на практика.

– Г-н Баждаров, редно е в началото да поставим рамки на концепцията ви. Какво точно представлява ББД?

ББД от една страна е спасителен пояс за всички хора. Ако човек не работи по една или друга причина – намира се в детска възраст, или пък е пенсионер, той получава доход, който му осигурява достоен живот. Но тъй като всички хора са равни, този доход се полага на цялото население, в това число и на работещите. От друга страна, ББД е един пазар за стоките и услугите, които са включени в базовия пакет. Разбира се, тези стоки и услуги не може да се дефинират съвсем строго, но всеки може да си представи без какво не може – дом, базови услуги, храна, облекло и други. ББД замества почти изцяло държавните пенсии, които са до размера му (за по-високите се доплаща) и всички останали социални плащания като детски добавки, обезщетения при раждане, безработица и други. Доплащат се само определен вид специфични добавки по ред определен в закона.

– Кой ще осигури финансиране за подобно нещо?

Финансиране може да се осигури само от държавното преразпределение. Имаме различни варианти това то да бъде упражнено, така че да не навреди на кокошката, която снася златните яйца, а именно частният бизнес. Ние трябва да се целим в такова преразпределение, което не влошава конкурентноспособността на бизнеса, въплъщава човешките права и осигурява достатъчно финансиране на едни реформирани държавни системи във връзка с държавните функции – правосъдие, вътрешен ред, сигурност, управление на публичната собственост и други.

Единственият такъв вариант е да разчитаме на финансиране изцяло от ДДС, който обаче трябва да се начислява обратно, а не както сега на всяка стъпка по веригата от сделки. Трябва да се начислява единствено когато имаме сделка между регистрирано по ЗДДС лице и нерегистрирано такова, т.е. краен потребител. Тогава трябва да се начисли цялата ставка и да се внесе в бюджета. Преди това бизнесът купува с нулева ставка, както е в момента при вътрешнообщностните доставки на ЕС. По този начин не се натоварва себестойността по веригата от бизнес доставки. Премахват се и задължителните осигуровки, преките данъци – все значителни обременяващи фактори при образуването както на себестойността на дадена стока, така и на заплащането на служителите.

– Не изглежда ли концепцията за ББД прекалено хубава, за да е истина? Как ще накарате населението да работи?

Нека си спомним какво бе по времето на комунизма. Тогава всички работеха, с изключение, разбира се, на непълнолетните. Каква беше ползата от това? Имаше огромен брак. Нима това е целта на работата? В края на краищата всеки трябва да се занимава с това, което желае. Не всяко занимание обаче е добре платено, така че да можеш да живееш добре и да издържаш децата си. Някои се насочват към изкуството, други помагат на родителите си, трети отглеждат невръстни деца. В повечето пъти това е доброволческа дейност, която не се заплаща. ББД е тепих, който е подложен под всички хора и оттам нататък те могат да се развиват в желаното от тях направление, в това число да поемат риск като предприемачи.

– Съществува ли някаква скрита цел отвъд ви добрите намерения?

Най-важната цел, която стои пред нас са доходите на всеки човек, които трябва да бъдат достатъчни за нормален живот. Може да е скромен, но трябва да е без лишения. Това е основният критерий. Всеки човек трябва да получава ББД, който му осигурява живот и гарантира записаните в международни договори човешки права. Чл. 25 във Всеобщата декларация за правата на човека изрично дефинира нивото на жизнения стандарт.

– Не всички професии са привлекателни. Как ще мотивирате някой да се насочи към подобен тип занимание?

Единият вариант е мотивиращо заплащане, коригирано спрямо спецификата на работата. Другият вариант е автоматизиране на тези дейности, т.е. да се намали човешкия фактор при изпълнението им. Третата възможност е внос на работна ръка от региони на света, където заплащането е по-ниското, отколкото у нас. Все пак по-добрият вариант е субсидирането на тези работни места, които са от обществен интерес, вместо вноса на работна ръка.

– При положение, че основната тежест при вашата концепция пада върху ДДС и акцизи, как ще избегнете проблема с контрабандата, която и сега е основен бич за фиска?

Механизмите за решаване на проблема с контрабандата минават през промяна начина на начисляване на ДДС – от предварително към обратно. Схемите за използване на междинни фирми, които са собственост на социално слаби или неизлечимо болни няма да бъдат работещи като сега. Когато говорим за чисто криминалната дейност, тя също може да се ограничи. Дори и при наличието на свободен пазар в ЕС, съществува възможността за поставяне на GPS устройства, които да следят превозните средства, които транспортират стоките. Това решава в значителна степен проблема с фиктивния износ на рисковите фирми.

Има и други мерки, които могат да се приложат – например незабавно деклариране на изходящите ДДС-фактури по примера на отчитането на фискалните бонове сега, както и добавяне на определени задължителни реквизити в текста на фактурите, които индивидуализират превозното средство за транспорт на дадена стока.

– Как точно би се реализирал на практика плана ви за въвеждане на ББД?

Просто е – трябва да въведем кредитна карта с ББД, която да е издадена от БНБ. Тази кредитна карта ще служи за разплащане в лева на територията на България и то само за облагаеми по ЗДДС стоки и услуги, както и на публични задължения към държавата и общините. Същевременно тя няма да позволява тегленето на пари в брой, а разплащането ще става през ПОС терминали. По този начин целият оборот по ББД ще бъде проследим и шансовете за злоупотреби ще бъдат сведени до минимум.

– Една рязка промяна на данъчната политика не би ли била в конфликт с възприетите от страните-членки на ЕС практики?

Данъчните споразумения в ЕС касаят единствено видовете данъци, но не и техните размери. Всяка страна-членка има свободата сама да определя ставките, като е нейна отговорност бюджета ѝ да се вмества в определени рамки. Задължителните два данъка за ЕС са ДДС и акцизи и именно затова наблягаме именно на тях. Те са и в съзвучие в стремежа на бизнеса да подобрява своята конкурентноспособност, тъй като и двата данъка не влошават себестойността на продукцията за разлика от преките данъци и осигуровките.

Важно е да се отбележи, че въвеждането на ББД в достатъчен за живота размер за всеки гражданин ще спомогне за разширяването на пазара. Сега около 3 млн. души в страната имат ниски или нулеви доходи, което свива търсенето. При въвеждането на ББД пазарът ще нарасне до 7 млн. души, което ще помогне на бизнеса да се развие.

– Чрез въвеждането на ББД не рискуваме ли значително покачване на инфлацията с оглед на разширяването на паричната база?

Инфлация върху крайните потребителски цени неизбежно ще има. Това обаче е еднократен акт. Да, първоначално ще преминем от настоящото ДДС 20% към ставка от 400%, което ще породи задействането на инфлация. Емисията средства обаче няма да е непрекъсната. Тя ще бъде емитирана еднократно в размер месечните нужди на системата ББД с лек резерв, като впоследствие паричните средства ще се "завъртат" всеки месец и ще се връщат обратно при хората.

– Каква сума би била достатъчна според вас за всеки гражданин? При положение, че имаме инфлация, не смятате ли, че тя ще трябва непрестанно да се коригира?

ББД е сума, която се определя по текущи цени. Може да бъде смятана всяка финансова година заедно с приемане на Закона за държавния бюджет. 1000 лева би могла да бъде нетната сума на месечен ББД, а за покриването на данъчна ставка по ЗДДС от 400% са нужни още 4000 лева, т.е. брутната сума на месец е 5000 лева ББД за всеки гражданин. Можем да включим постоянно и законно пребиваващите чужденци след определен срок (примерно не по-малко от 5 години или при наличието на трудов договор с местен работодател).

Тук трябва да отбележим, че цифрите са само за илюстрация и е налице значителна свобода на управляващото мнозинство да определи друг размер ББД и други ставки, но съобразявайки се със следното – ББД се полага на всеки гражданин, ББД има достатъчен за един достоен живот размер по текущи цени, ББД не трябва да вреди на бизнеса и в този смисъл трябва да се финансира само от обратно начислен ДДС, акцизи и евентуално символичен плосък имуществен данък (до 1% на годишна база). Само така се постига равно третиране пред закона.

– Това няма ли да доведе до необходимостта от допълнително покачване на паричната база?

Да, възможно е, но говорим за преходни периоди. Няма начин без преходни периоди да имаме някаква реформа, каквато и да е тя. Освен това обезпечението на емисията са стоките и услугите местно производство, които не е проблем да се произведат и доставят в кратки срокове предвид резервите на местния бизнес.

С въвеждането на ББД обаче няма да има хора, които да попадат в категорията "неплатежоспособни" поне за базовите си нужди. Изведнъж 90-95% от населението ще станат част от средната класа, останалите 5% ще бъдат богати или заможни. Това променя структурата на обществото в един позитивен дух. Всички ще сме поне средни граждани, а който може повече, ще бъде в по-горната имуществена категория. Това слага край на мотивите за престъпления от недоимък, ще намали значително агресията и заболяванията, които се дължат на несигурността в бъдещето и стреса.

– Вие се занимавате с частен бизнес. Какъв е личният ви стимул да пропагандирате въвеждането на ББД?

Моят стимул е подобряване ситуацията около мен и ръстът на местния пазар. Бизнесът ми е ориентиран към чужбина, но аз виждам как са нещата тук. Наблюдавам колегите, които разчитат само на нашия пазар – те се задъхват, дори и да не го признават. Българският пазар е стагниращ. Имаме обедняващо, застаряващо и намаляващо население.

ББД е пазарна схема, при която хората са определящият фактор и те движат икономиката и всичко останало заради базовите си нужди от консумация за живота и своето социално участие. ББД освен това е стимул за възпроизводството и нарастването на българската етническа група, което означава подмладяване и увеличаване на нашето население, а това значи и нарастване тежестта на държавата ни в рамките на ЕС в дългосрочен аспект, което би донесло ползи и за хората и за бизнеса.

ББД дава шанс и за значими реформи, които до този момент се отлагат заради високата им социална цена. При наличието на ББД за всички граждани тези реформи ще се случат заради целесъобразността им. Социалното оцеляване на хората ще е подсигурено в разумни граници.

Всички преки данъци и задължителни осигуровки могат и следва да отпаднат напълно. Това означава на практика съчетание между социална държава и офшорна юрисдикция заради нулевите ставки на преките данъци върху доходите и печалните. Това би създало значителни стимули за бизнеса, да се съсредоточи върху производството на качествен продукт, който да бъде предложен при най-добри условия на местния и международен пазари. Именно така се създават ефективни работни места и се привличат инвеститори и квалифицирани кадри от по-бедните страни.


Неверния Тома
30 Яну 2014 14:23
Мнения: 11,681
От: Bulgaria
Въпреки лаическите си познания по политикономия, осмелявам се да се намеся.
Идеята на комунизма беше "на всеки според потребностите" или (битово) "бачкаш, не бачкаш, лапаш". Това трябваше да стане когато продукцията надмине потребностите. Е, това не стана и вероятно никога няма да стане.
Сега ни предлагат обновен, по-точно възстановен от "утопичния" социализъм принцип "всекиму според МИНИМАЛНИТЕ потребности". Няма да стане!
Когато се плаща да не работиш трябва да се вземе от тези които работят. А те съгласни ли са?
Сегашното производство не може да задоволи минималните потребности. Има глад в прек и преносен смисъл.
Уравниловката (ББД) стимулира прослойката на социалните търтеи. Едва ли това е целта на мероприятието.
Engels
30 Яну 2014 14:26
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
И специално за БГ социалистите ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА
Базовият доход е дивидент, гарантиращ достоен живот на всеки

Натисни тук
Engels
30 Яну 2014 14:37
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Драмата на един баща от Айтос потресе страната. Майката на 7- годишно момиченце я отвлече от класната стая и я отведе в Лондон. Причината – социални помощи от 900 паунда, които й се полагат на Острова като самотна майка. Приятели на бащата Борислав Калчев образуваха жива верига, за да спрат извеждането на детето от страната. Българските социални служби обаче, помогнаха на майката – похитител, въпреки че бащата има попечителство от родния съд.


Това си е УБД. Условен Базов Доход
Engels
30 Яну 2014 14:40
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
На източноевропейските емигранти се предлага експертна помощ за доене на системата за социални помощи във Великобритания от фирма, собственост на български бизнесмен, съобщава „Дейли мейл“. Британският вестник е направил собствено разследване с репортер под прикритие, в което се разкрива как нашенци дават съвети срещу пари относно социалната система на Острова. Репортерка на неделното издание на вестника, представяща се за новопристигнала българка, е била заснета да получава експертен съвет в агенция в Северен Лондон.
Вестникът използва 25-годишната българска студентка Мария. Тя казала на служителите в „Premium Advice 4 U“ ООД, че е в страната от два месеца и работи като чистачка, получаваща заплащане в брой без да плаща данъци, но сега иска да знае какви социални помощи може да ползва.

Двете служителки Галя и Нина говорили с нея 40 минути и повечето съвети, които й дали, били в рамките на закона, но също така й казали, че можели да издадат фалшиви документи, че е чистела техните домове, за да може да кандидатства за социални помощи.

Таксата за едночасова консултация на фирмата е 20 паунда.
Като собственик е посочен 37-годишният Христо Трифонов.
„Дейли мейл“ посочва, че не може да се твърди, че има нещо нередно сред предлаганите услуги, които включват регистриране, попълване на документи за данъчен отчет и кандидатстване за социално осигуряване, но явно фирми като тази умело използват контролът при предоставянето на социални помощи, което всъщност е проблем на британските власти.

Engels
30 Яну 2014 14:49
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
Защо Ингилизите се притесняват от Българите?!?
Да, помощите са до 250 на седмица, ако те одобрят. Но изискването е поне една година да си живял и работил в страната легално. Отделно здравеопазването ти е безплатно, така че ако ти трябва някоя допълнителна медицинска интервенция, за да се подобри положението ти, ще е по-добре да се направи тук. Наши познати в момента водят детенцето си по операции, за които в България им искали няколко хиляди евро, не можело през касата. Тук ги препратиха в болница, със специалисти точно според проблема им и са им предложили опции, които в България въобще не са били споменати, въпреки безумната сума, която са им поискали
kaily
30 Яну 2014 17:16
Мнения: 35,647
От: Bulgaria
Енгелс, поздравявам те за темата и за нервите.
И аз мислех да го пускам, но то тук е станало безнадеждно.
Гюроф
30 Яну 2014 17:44
Мнения: 2,722
От: Albania
Олеле мале!

Не четох! Видях количеството и спрях до там!
Пък и ми идват в повече вече нещата дет започват с ББ пък и Дянков като се прибави...НЕ, не е за мен!

Редактирано: 1 път. Последна промяна от: Гюроф
Advokat33
30 Яну 2014 18:56
Мнения: 1,907
От: Bulgaria
Engels
30 Яну 2014 06:11
Мнения: 567
От: Bulgaria
Все още в Европа здравия разум е преобладаващ.

".... Трудно ви е да асимилирате идеята, че работната ръка ще става все по-излишна.
И сферата на услугите си има предел. Да не говорим колко са скъпи синтетичните работни места.
Е,тук вече е проблема .Но ББД е опасно обезболяващо пред пропастта на поляризация с "градски партизани"."Перестроиката" наруши паричния суверенитет на държави и политиците стават все по послушни манекени на луди идеолози.Естествено икономиката ще живурка от спекулация с балон до следващия, "законен" балон....
Редактирано: 2 пъти. Последна промяна от: Advokat33
Калки
30 Яну 2014 18:59
Мнения: 20,000
От: Bulgaria
Само от вдигането на ставката ДДС от 20% на 200% сегашните 7.88 милиарда лева ДДС, заложени в бюджет 2013, стават 78.8 милиарда лева.

Значи, вместо да плащам 20 ст ДДС, когато купя кифла за левче, вече ще плащам 2 лв. И тези 2 лв ще отидат за въпросното ББД ?

ПП. Виждам, че ДДС-то трябвало да стане 400%. И кифлата няма да е 1,20, нито 3,00 а 5,00 лв.
Редактирано: 1 път. Последна промяна от: Калки
Advokat33
30 Яну 2014 19:11
Мнения: 1,907
От: Bulgaria
Добро мнение от друг форум : "val/she val/she не е онлайн
Аватара на val/she
Мнения: 4,597
13.01.2014, 14:47
Местоположение: тук

Начално
Тези идеи са аларма, виеща сирена и знак, че нещо гори, а нямаме ни вода, ни пожарникари, ни познания в огнеборството.))))
Моделът трябва да се смени иначе, големи маси от хора стават излишни. Никой не е застрахован. Все пак, ББД би сработил успешно, единствено ако парите престанат да бъдат така важни, а за да не са, трябва ценностната ни система -индивидуална и обществена, да претърпи сериозен катарзис.))))

Това предполага силни обществени връзки и куп други неща с утопичен характер." http://www.investor.bg/forum/search.php?searchid=2505495&pp=25&page=4 target=_blank id=url>Натисни тук
onzi
30 Яну 2014 19:48
Мнения: 9,528
От: Bulgaria
И кифлата няма да е 1,20, нито 3,00 а 5,00 лв.


един възстар виц:
някакъв си купува баничка всеки ден. отива, дава левче, взема баничката, заминава. един ден обаче дава левче, а няма баничка. оглежда се той, а продавачът обяснява, че баничките вече са по 2 лева - 1 за баничка и 1 за бойко. дава още лев, взема баничка, заминава.

след 2-3 седмици дава 2 лева, връщат му левче. оглежда се той - баничка няма. а продавачът му вика: брашното свърши, днес банички няма. само за бойко.
Heat
30 Яну 2014 20:02
Мнения: 13,716
От: Bulgaria
иждам, че ДДС-то трябвало да стане 400%. И кифлата няма да е 1,20, нито 3,00 а 5,00 лв.

Но пък не си видял, как се спекулира със сумата 1000 лв ББД които били достатъчни за достойно преживяване. Само дето са сметнати при сегашното ДДС а при 400% ставка ще са еквивалент на около 240 сегашни лева. Обезценяването на всички спестявания с около 417% също не влиза в обсъжданията. Просто пореден лов на шаранчета.
Калки
30 Яну 2014 20:10
Мнения: 20,000
От: Bulgaria
Само дето са сметнати при сегашното ДДС а при 400% ставка ще са еквивалент на около 240 сегашни лева.

Но пък " Изведнъж 90-95% от населението ще станат част от средната класа, останалите 5% ще бъдат богати или заможни."
Lillian
30 Яну 2014 20:26
Мнения: 3,710
От: Bulgaria
една от много теории за справяне с излишните хора
не ги харесвам ,безнравствени са, но не е сега това темата
и защото безусловен базов доход не зная да има досега някъде
го разглеждам в контекста на социалните плащания, специално на тези за безработица
тези плащания не премахват проблема, те го възпроизвеждат отново и отново
и то не само в материално отношение
първо защото правителствата, заради добруването си, са принудени
да дават още и още
на прослойки, за които социалните плащания са модус вивенди
и второ защото създават огромни групи, доволни да живеят така,
в люлката на „непреодолимите обстоятелства”, социално непригодни,
но винаги готови да изнудват останалата час от обществото с искания
и още - днес, на нас готините ни хрумва да платим на едни други
за да изчезнат от пазара на труда
утре какво ще ни хрумне – да отглеждаме едни трети в донорски ферми примерно
за да си имаме винаги органи?

аз бих предложила Безусловен базов труд, ака „залудо работи”

kaily
30 Яну 2014 23:27
Мнения: 35,647
От: Bulgaria
1. Работа няма за всички. 10% от населението може преспокойно да изхранват обличат и всичко останало останалите 90%.
2. Работа все повече няма да има поради автоматизацията.
3. Излишните бачкатори са необходими консуматори, защото производството се държи на консумацията, за да се затвори цикъла. Омръзна ми от години да мелите едно и също и да не вдявате, че за да се затвори цикъла, некой накрая требе изяде л-ата, дето първо са произведени.
Ако ликвидирате 50% от населението като излишно, автоматически ще требе съкратите колко процента от производството и съответно колко от работещите ще станат безработни и следователно излишни? Ще ликвидираме и тях и после още повече ще се съкрати производството и т.н.


Heat
31 Яну 2014 00:06
Мнения: 13,716
От: Bulgaria
Може да е много частен пример, но в София има огромно множество разбити улици и тротоари, ръждясали стълбове, неподдържани алеи в парковете, сгради в много лошо състояние и ... и...Кога тази прословута автоматизация ще ги оправи?
Това реално са много хиляди работни места, които не за запълнени защото просто не е произведено достатъчно за да се задели за откриването им. Даже не става въпрос и за пътища, тунели, релси където също има много хиляди недействащи работни места по същата причина. И наистина няма как с магическа пръчка да стане, просто останалите работни места трябва да произведат достатъчно и да отделят от произведеното. Останалото са илюзии
Engels
31 Яну 2014 08:30
Мнения: 9,067
От: Bulgaria
ББД под формата на социални помощи и доплащания при ниски доходи, и сега си съществува в Европа.
И ако ние в България не измислим нещо, постепенно ще се преселим там.
Някои по-предприемчиви мургави събратя вече са се ориентирали в проблема.
Български роми в Берлин


Добави мнение   Мнения:1361 Предишна Страница 2 от 68 1 2 3 4 Следваща »