:: Разглеждате вестника като анонимен.
Потребител:
Парола:
Запомни моята идентификация
Регистрация | Забравена парола
Чува се само гласът на енергийните дружества, допълни омбудсманът
Манолова даде петдневен ултиматум на работодателите да предвижат проекта
От ВМРО и „Атака” обявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ и ще гласуват против предложението
Платформата протестира срещу бъдещия закон за авторското право в онлайн средата
Корнелия Нинова споделяла идеите на Джоузеф Стиглиц
Дванайсет момчета може да прекарат месеци блокирани в пещера в Тайланд (видео)
СТАТИСТИКИ
Общо 438,770,686
Активни 378
Страници 18,309
За един ден 1,302,066

Държавата не осигурила парите за превоз до училищата

Около 300 000 лв. не са осигурени за безплатния превоз на учениците от селищата без школа до най-близките в района училища, разбра се от обясненията на финансовия министър Милен Велчев в парламента. В тазгодишния бюджет за превоз на учениците са предвидени 4,5 млн. лв. Според утвърдения по-късно от МС норматив нужни са били над 4,8 млн. лв.

Финансовото министерство ще търси още пари, за да не се допуснат проблеми в учебния процес, обеща Велчев. За да се разпределят парите по региони, от общините е изискана информация за превозите на територията им. В повечето общини обаче цената по сключените договори за превоз е необосновано завишена. Затова са въведени пределни цени. Общинарите заявили като нужни общо 6,2 млн. лв. за превоза, а по норматив трябва да получат 4,8 млн. лв.
2
1029
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
2
 Видими 
26 Юли 2003 11:38
European Education Forum September 18th - 20th, 2003 !!!
-
Attention! Join us at the first European Education Forum September 18th - 20th, 2003
-
If you want to sign the call below, please send an e-mail to: info@eef2003.org and write in the mail that you want to sign the call of the EEF 2003 and the name of your organisation, and which country you are coming from.
-
-
Attention! Join us at the first European Education Forum September 18th - 20th, 2003
-
The unification of Europe is proceeding steadily. Together, with the new Eastern European members, the union is facing a historical challenge. The educational systems are growing together as well. This is happening mainly in the academic sector, where a unified Europe has already been attained through internationally oriented curricula and students who study abroad.
-
-
We welcome this unification of Europe, but not under the current conditions. We want an education that is internationally oriented and which supports individual self-realization, as well as solidarity and welfare of a society. However, the current situation, including incremental social segregation, low-budgeted schools and universities, increasing student fees, de-democratization, profit orientation and destructive competition between state-funded and private educational organizations, is disruptive to the purpose of these goals.
-
-
Even though governments, especially those in the EU, hide behind formally correct proceedings and international treaties, it is still evident that students in high-schools and universities, teachers and other workers in the educational system have an increasingly smaller chance to participate in the process of forming their working environment.
-
-
The currently existing national, regional, and local structures of our educational system are not only influenced by the above mentioned European dimension, but also by the GATS treaty of the WTO. This treaty will encourage commercialization of public services which include all layers of the educational system from elementary school to adult education.
-
-
-
These developments may have dire consequences: education plays a key role in our society.
-
-
It is the central means which enables people, especially in times of rampant globalization, to understand these international processes and have an impact on them. It provides the means a person needs to develop freely and individually.
-
-
But these deliberate politics of education turn education into a mere commodity. Thus access to education is increasingly dependent on individual (financial) resources; its purpose and orientation is increasingly dependent on economic interests. The actual function of education is thus abolished.
-
-
The criticism of hierarchies and capitalistic economy, which is important for democratic progress, is diminishing. The result will be an education that is mere training for a job and whose contents and orientation will mainly serve the interests of the industry.
-
-
In order for the high-school students, university students and teachers in Europe to have a say in these developments, to discuss current politics, and to develop alternatives, we invite everybody to the first European Forum for Education in Berlin, September 18th - 19th. At the same time, the conference of the European ministers of education will take place.
-
-
Emulating the social forum movement, whose open character, width of political opinion and diversity in kind and form of argument mobilized 60.000 people to go to Florence; we invite every group, organization, and individual to participate in the program of the European Education Forum (EEF) with their own contribution.
-
-
Right after the EEF, on September 20th, we are planning to demonstrate together for a socially just, democratic, and internationally oriented educational system, and against all forms of commercialization, segregation and de-democratization in this sector.
-
-
Come to Berlin!
Another education is possible!
-
-
-
Berlin, 15th April 2003
-
-
First Signatures:...
-
Individuals who signed the call:...

-
Join and organise a workshop (Word Document): Download
-
-
Regulary updates in our newsletter. Join the newsletter, send an e-mail with the word subscribe to:
eef-news-request@listi.jpberlin.de

-
-
http://www.eef2003.org - Натиснете тук !!!!!
26 Юли 2003 17:18
EEF 2003
European Education Forum September 18th - 20th, 2003
-
http://www.eef2003.org - Натиснете тук !!!!!
-
Призив за първия
Европейски Форум за Образованието

-
Внимание! Присъединете се към нас на първия Европейски Форум за Образованието от 18-и до 20-и септември 2003.
-
Ако искате да подпишете призива, който следва, моля изпратете e-mail на: info@eef2003.org и напишете в него че искате да подпишете призива не EEF 2003, името на вашата организация и на страната от която идвате.
-
-
Съединяването на Европа напредва непоколебимо. С новите страни членки от Източна Европа съюза се изправя пред историческо предизвикателство. Образователните системи също се доближават. Това се случва предимно в университетската сфера, където вече е постигнато известно съединяване на Европа чрез международно ориентираните курсове и престоите на студенти в чужбина.
-
Ние приветстваме това обединение на Европа, но не и при настоящите условия. Ние искаме образование, което да бъде с международна насоченост и да подкрепя индивидуалната само-реализация, както и солидарността и благоденствието в обществото. Обаче настоящото положение на нарастваща социална сегрегация, слабата издръжка на училища и университети, нарастващите такси за следване, де-демократизирането, ориентирането към печалби и убийственото съревнование между държавно-обществени и частни образователни заведения, е пагубно спрямо тези цели.
-
Даже и правителствата, особено тези от ЕС, да се крият зад формално коректни процедури и международни спогодби, остава съвсем очевидно, че учащите в средните училища и университетите, преподаващите и другите работници в образователната система имат все по-малко възможност да участват в процеса на определяне на работната си среда.
-
Съществуващите понастоящем национални, регионални и местни структури на образователната ни система не са повлияни само от гореспоменатото европейско измерение, но също и от спогодбата ОСТУ (Обща спогодба за търговията на услугите, GATS) на СТО (Световната търговска организация, WTO). Тази спогодба ще насърчи комерсиализацията на обществените услуги, което включва всички нива на образователната система, от началното училище – до университета.
-
Тези развития може да имат бедствени последствия: образованието играе ключова роля в нашето общество.
-
То е главното средство, което позволява на хората, особено във времена на растяща глобализация, да разберат тези международни процеси и да могат да им въздействат. То предоставя нужните на човека средства, за да се развива свободно и индивидуално.
-
А тези преднамерени образователни политики превръщат образованието в обикновено удобство. По този начин, достъпът до образованието е все по-зависим от личните (финансовите) средства; неговите цел и ориентация са все по-зависими от икономическите интереси. Така настоящето предназначение на образованието бива отменено.
-
Критиката на йерархиите и капиталистическата икономика, важна за демократичния прогрес, става все по-маргинална. Резултатът ще бъде образование, ограничаващо се просто в тренировка за работата и чиито съдържание и ориентация ще обслужват главно интересите на индустрията.
-
С цел учениците, студентите и учителите да имат дума в тези развития, да обсъдят настоящите политики и да развият алтернативи, каним всички на първия Европейски Форум за Образованието от 18-и до 19-и септември в Берлин. В същото време ще се проведе конференция на европейските министри на образованието.
-
Подражавайки си ревностно с движението на Социалния Форум, чийто отворен характер, широта на политическото мнение и разнообразие във вида и формата мобилизираха 60.000 човека във Флоренция, ние каним всички групи, организации и индивиди да участват в програмата на Европейския Форум за Образованието (ЕФО) със собствения си принос.
-
Непосредствено след ЕФО, на 20-и септември, планираме да манифестираме заедно за социално правдива, демократична и международно ориентирана образователна система и срещу всички форми на комерсиализация, сегрегация и де-демократизация.
-
Заповядайте в Берлин!
Друго образование е възможно!
-

Берлин, 15-и април 2003

-
-
Първи присъединили се:
-
Education ist not for sale Network (Европа)
AStA Uni Dü sseldorf (Германия)
AStA Uni Wuppertal (Германия)
Landes-Schü lerInnen-Vertretung NRW (Германия)
['solid] - die sozialistische Jugend (Германия)
Scudag Network (Германия)
AStA Uni Mü nster (Германия)
Stadtverband der GEW Wuppertal (Германия)
Landesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW-NRW (Германия)
Attac-campus (Германия)
Alternative Liste Duisburg (Германия)
AStA FH-Kö ln (Германия)
Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW (Германия)
Gesamtschü lerInnenvertretung Bremen (Германия)
AStA Uni Essen (Германия)
Attac HSG Potsdam (Германия)
Attac HSG HU Berlin (Германия)
Juso Landesverband NRW (Германия)
Attac Berlin (Германия)
Casa Diritti Sociali (Италия)
Kritische StudentInnen Utrecht (Холандия)
Kulturattac (Германия)
AStA Uni Kassel (Германия)
MSB Spartakus Uni Dü sseldorf (Германия)
Attac HSG Dü sseldorf (Германия)
Appel pour une é cole dé mocratique (APED) (Белгия)
UPSF - Universal Proutist Student Federation (цял свят)
Socialist Worker Student Society (Великобритания)
Alternative Liste Uni Bielefeld (Германия)
Lithuanian National Union of Students (Литва)
afb- Aktionsbü ndnis fü r freie Bildung (Германия)
Bundes - Schü lerInnen - Vertretung (Германия)
Attac-Universiteit Gent (Белгия)
Escuela Libre Paideia, Autogestiona Colectivo paideia, Mé rida -Badajoz - (Испания)
Movimento Di Cooperazione Eductiva - MCE - (Италия)
Asociaicó n de Estudiantes de Derecho, Universidad Autonoma de Madrid (Испания)
Unabhä ngiges Fachschaften Forum -uFaFo- Uni Mü nster (Германия)
DIDAweb - Comunità di educatori in rete (Италия)
VSS - Verband der Schweizer Studierendenschaften, UNES - Union des Etudiant-e-s de Suisse, USU - Unione Svizzera degli Universitari (Швейцария)
Campaign for Free Education (Великобритания)
Confederació n General del Trabajo (C.G.T.), Sindicato de Enseñ anza de Sevilla (Испания)
Grü ne Jugend (Германия)
Laent, laboratorio apprendimento e nuove tecnologie, Capoterra (Италия)
Il Gruppo Saperi del Social Forum di Firenze (Италия)
Verband Sozialistischer StudentInnen Ö sterreich (Австрия)
SDAJ Mü nster (Германия)
Redazione della rivista italiana di scuola „é cole” (Италия)
AStA Uni Mainz (Германия)
Unicobas Scuola Italia (Италия)
-
Индивиди подписали призива:...
-
Присъединете се и организирайте кръжок (документ в Word): Натиснете тук
-
Получавайте редовни осъвременявания чрез нашия бюлетин. Присъединете се към бюлетина, изпращайки e-mail с думата subscribe на: eef-news-request@listi.jpberlin.de
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД